Artikel 1. Algemeen – Offerte – Bestelbon

 • 1er. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen DDC GROUP en de Klant.
 • 2. Door ondertekening van de offerte van DDC GROUP of betaling van het door DDC GROUP gevraagde voorschot erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan.
  Als de Klant DDC GROUP een bestelbon stuurt, verbindt DDC GROUP zich ertoe om binnen een termijn van 8 werkdagen deze algemene voorwaarden aan de Klant mee te delen via het door de partijen gekozen communicatiemiddel. In dat geval bevestigt de Klant, door het voorschot te betalen, dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord gaat.
 • 3. De aanvaarding van de offerte door de Klant of van de bestelbon door DDC GROUP, via om het even welk door de partijen gekozen communicatiemiddel, doet de overeenkomst tussen DDC GROUP en de Klant ontstaan.
 • 4. De offerte en de bestelbon, in de vormen en onder de voorwaarden die erin zijn beschreven, vormen, in geval van akkoord, de contractuele relatie tussen de partijen. Uitsluitend de offerte of de bestelbon kunnen door hun inhoud afwijken van deze algemene voorwaarden.
  De partijen kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst ook niet zonder toestemming van de andere partij overdragen aan derden.
 • 5. Rekening houdend met de diensten geleverd door DDC GROUP, de competenties die daarvoor vereist zijn en de eventuele originaliteit van de geleverde diensten, komen DDC GROUP en de Klant uitdrukkelijk overeen dat de contractuele relaties tussen hen een aannemingsovereenkomst in de zin van het Belgisch recht vormen.

 

Artikel 1bis. Benaming

 • 1er. S-Als de Klant een overeenkomst heeft gesloten met DDC GROUP voor de installatie van één of meer videobewakingssystemen, een alarmsysteem of één of meer branddetectoren, handelt DDC GROUP onder de handelsnaam Alarm Solutions – DDC Group – alarm Solutions, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BCE 0635.676.830.
 • 2. Als de Klant een overeenkomst heeft gesloten met DDC GROUP voor een elektrische installatie, handelt DDC GROUP onder de handelsnaam Chalex Technology – DDC-Group-Chalex Technology, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BCE 0635.676.830.

 

Artikel 2. Overeenkomst en geldigheidsduur

 • 1er. Alle voorstellen van DDC GROUP, catalogi, brochures, prijslijsten en andere informatie die aan de Klant worden verstrekt, vormen geen offertes en zijn louter ter informatie bedoeld. De door DDC GROUP aangegeven eigenschappen en rendementen worden louter ter informatie meegedeeld en kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet worden gebruikt als basis voor enige klacht als ze niet worden bereikt.
 • 2. De documenten die deel uitmaken van de offerte of bestelbon van DDC GROUP zijn strikt vertrouwelijk; ze mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld en mogen niet worden gebruikt buiten de uitvoering van de overeenkomst. Berekeningen, projecten, modellen, tekeningen of enig ander werk van DDC GROUP blijven dus exclusief eigendom van DDC GROUP.
 • 3. De geldigheidsduur van de offertes en bestelbonnen van DDC GROUP wordt erin vermeld.
 • 4. Elke van DDC GROUP uitgaande offerte of bestelbon bindt DDC GROUP onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals omschreven.
  De offerte (of de bestelbon) geldt echter alleen voor de vermelde diensten en dekt, op niet-uitputtende wijze, geen eventuele extra kosten die worden opgelopen en/of verband houden met de specifieke eigenschappen van de werf (artikelen 6, 7 en 13).
 • 5. De duur van de overeenkomst tussen de partijen wordt bepaald in de offerte of de bestelbon. Bij afwezigheid van een bepaalde duur daarin geldt de overeenkomst voor onbepaalde duur.
 • 6. De Klant bewaart een exemplaar van de offerte of de bestelbon; de algemene voorwaarden kunnen worden ingekeken op de website van DDC GROUP.

 

Artikel 3. De prijs

 • 1er. De prijs van de geleverde diensten en eventueel door DDC GROUP verkochte goederen stemt overeen met de tarieven die van kracht zijn op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn in euro.
 • 2. De prijs kan aan wijzigingen onderhevig zijn (artikelen 6, 7 en 13).

 

Artikel 4.Facturatie en betaling

 • 1er. Bij aanvaarding van de offerte (of de bestelbon) verbindt de Klant zich ertoe die [de offerte] zo spoedig mogelijk behoorlijk ingevuld en ondertekend te bezorgen aan DDC GROUP. De betaling van het in de offerte vermelde voorschot geldt eveneens als akkoord en vormt de overeenkomst tussen de partijen.Aanvaarding van de offerte (of bestelbon) impliceert ipso facto kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De referentiedatum is de datum waarop DDC GROUP de betaling van het voorschot ontvangt. De Klant moet tevens alle nodige documenten verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst (artikelen 6 en 8).
 • 2. De aan DDC GROUP verschuldigde bedragen, inclusief voorschotten, moeten worden betaald bij aflevering of binnen specifieke termijnen zoals vermeld op de offerte, de bestelbon of de facturen.
 • 3.De bedragen moeten netto worden betaald. Alle kosten, met name bankkosten, zijn voor rekening van de Klant. Een korting voor onmiddellijke betaling kan alleen worden verleend als dat vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden of onderaannemers van DDC GROUP zijn geenszins gemachtigd om betalingen van de Klant in ontvangst te nemen of om een geldig ontvangstbewijs af te leveren.
 • 4. Bij het sluiten van de overeenkomst stuurt DDC GROUP de Klant een factuur voor 40% van de verschuldigde prijs.Na de installatie stuurt DDC GROUP de Klant een nieuwe factuur voor 60% van de verschuldigde prijs.
 • 5. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een bedrag op de vervaldag, d.w.z. 8 kalenderdagen na de uitgifte van de factuur, leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de toevoeging van een interest van 1% per maand (de interest voor elke begonnen maand is volledig verschuldigd).Het uitstaande saldo zal ook worden verhoogd met 10% van het verschuldigde basisbedrag, met een minimum van € 250,00 als sanctiebedrag.
  DDC GROUP behoudt zich steeds het recht voor om, bij niet-betaling van een factuur binnen de gestelde termijn, de werken op te schorten of zelfs de overeenkomst te beëindigen ten nadele van de Klant.

 

Artikel 5.Clausule van eigendomsvoorbehoud

 • 1er. DDC GROUP blijft eigenaar van de verkochte producten tot de effectieve betaling van de volledige prijs. DDC GROUP kan dus de geleverde producten terugnemen indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald.
 • 2. De risico-overdracht vindt plaats bij de levering van het product. De eigendomsoverdracht vindt echter plaats bij de volledige betaling van de producten en diensten.

 

Artikel 6.Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

 • 1er. De door DDC GROUP bepaalde prijzen zijn onderhevig aan btw.
 • 2. De btw zal uitzonderlijk 6% bedragen op voorwaarde dat (1) de werken worden uitgevoerd aan een woning die voor het eerst werd bewoond in een kalenderjaar minstens 10 jaar voor de datum van de eerste factuur voor de werken, (2) na de uitvoering van de werken de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt, en (3) de diensten worden uitgevoerd en gefactureerd aan de eindconsument, de Klant. Bij afwezigheid van een schriftelijke betwisting gericht aan DDC GROUP binnen de 7 dagen na ontvangst van deze factuur wordt de Klant geacht te erkennen dat:
  • de werken worden uitgevoerd in een woning die voor het eerst werd bewoond in een kalenderjaar minstens 10 jaar voor de datum van de eerste factuur voor de werken;
  • na de uitvoering van de werken de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt; en
  • de werken worden geleverd en gefactureerd aan een eindgebruiker (de Klant).
 • Als aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, is het normale btw-tarief (21%) van toepassing en is de Klant, met betrekking tot die voorwaarden, verantwoordelijk voor de betaling van belasting, interesten, boetes en eventuele andere sancties die eveneens verschuldigd kunnen zijn.
  De Klant moet dus binnen de 7 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst aan DDC GROUP een attest voorleggen waarin hij alle nodige informatie verstrekt (met name de eerste ingebruikname van de privéwoning en de eindbestemming ervan). Als dat attest niet wordt verstrekt, zal DDC GROUP het verlaagd btw-tarief van 6% niet toepassen.
 • 3. In niet expliciet vermelde gevallen zal de btw 21% bedragen.
 • 4.Elke valse verklaring van de Klant om van een verlaagd tarief te kunnen genieten, stelt hem bloot aan burgerlijke of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkheid. DDC GROUP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele valse verklaringen afgelegd door de Klant die er zich op eer toe verbindt aan DDC GROUP waarheidsgetrouwe en authentieke informatie te verstrekken.

 

Artikel 7. Uitvoeringstermijn

 • 1er. Binnen een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst door DDC GROUP van de ingevulde, ondertekende en geparafeerde documenten of de betaling van het in artikel 4 van deze algemene voorwaarden bedoelde voorschot zal DDC GROUP de Klant in kennis stellen van de indicatieve termijnen voor de uitvoering van de overeengekomen diensten, indien de in de offerte en/of de bestelbon vermelde termijnen daarvoor niet volstaan.Als de gestelde termijn door DDC GROUP wordt overschreden om redenen die buiten zijn macht liggen of objectief onvoorzienbaar zijn, zal DDC GROUP geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Klant (artikel 15).
 • 2. Niet-naleving van de overeengekomen uitvoeringstermijnen, om redenen die niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 15, geeft aanleiding tot betaling door DDC GROUP van een schadevergoeding gelijk aan € 25,00 exclusief btw per dag aan de Klant met een maximum van 5% van de totaalprijs.
  De schadevergoeding is verschuldigd vanaf de eerste dag van de vertraging, die moet worden vastgesteld met een aangetekende brief van de Klant aan DDC GROUP. De schadevergoeding is verschuldigd tot aan de hervatting van de werken door DDC GROUP, die eveneens per aangetekende brief zal worden vastgesteld.Indien een in artikel 15 genoemde oorzaak optreedt, mag DDC GROUP een eventuele schadevergoeding aan de Klant schrappen.

 

Artikel 8. Uitvoering van de werken en prijsaanpassingen

 • 1er.DDC GROUP is gebonden door een middelenverbintenis en niet door een resultaatsverbintenis.
 • 2. De werken worden uitgevoerd op werkdagen en tijdens de uren voorzien in de geldende sociale wetgeving, behoudens eventuele contractuele of door de overheid opgelegde uitzonderingen of andere materiële en/of juridische omstandigheden waarmee DDC GROUP te maken krijgt.
 • 3. De Klant of een door hem aangewezen derde moet zowel tijdens de onderhandeling als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, op eigen initiatief of meteen op vraag van DDC GROUP alle informatie verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de in de offerte of bestelbon overeengekomen diensten.DDC GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden die het gevolg zijn van foutieve informatie verstrekt door de Klant of door een derde die werd aangesteld door de Klant of ingeschakeld om tussen te komen op de werf.
 • 4. Elke door de Klant gewenste niet-essentiële wijziging tijdens de uitvoering van het werk moet vooraf schriftelijk worden voorgesteld en aanvaard door DDC GROUP. DDC GROUP zal zich ook mogen uitspreken over de haalbaarheid van de wijziging.Als de niet-essentiële wijziging leidt tot een vermindering van het bedrag van de offerte of de overeenkomst, kan DDC GROUP van de Klant een schadevergoeding eisen gelijk aan 10% van de vermindering.
 • 5. Als de oorspronkelijke offerte (of bestelbon) van DDC GROUP moet worden gewijzigd om technische redenen of wegens wijziging van de prijzen van energie, grondstoffen, lonen of enige andere component van de kostprijs waarmee DDC GROUP te maken krijgt, moet DDC GROUP de Klant daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk in kennis te stellen.In dat geval kan geen schadevergoeding worden geëist.
 • 6. Water, elektriciteit en eventuele andere energiebronnen moeten gratis door de Klant ter beschikking worden gesteld aan DDC GROUP voor de volledige duur van de werken.
 • 7. De werken kunnen worden uitgevoerd door een onderaannemer van DDC GROUP als de Klant daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht als het niet was opgenomen in de offerte.
 • 8. Tijdens de duur van de werken mag de Klant DDC GROUP of zijn onderaannemers niet hinderen, zich niet in de werkzone begeven en in het algemeen, door welk gedrag ook, zichzelf en de personen waarvoor hij verantwoordelijk is niet in gevaar brengen.Hij moet zich houden aan de instructies van DDC GROUP en/of zijn onderaannemers met betrekking tot de werking en veiligheid van de werf.
  Als de Klant het voorgaande niet naleeft, draagt de Klant alleen de eventuele schade van welke aard ook die daaruit voortvloeit, zonder verhaal op DDC GROUP of zijn onderaannemers.
 • 9. De in de offerte vermelde installatietermijnen houden geen rekening met eventueel toepasselijke vakantieperiodes, bouwverlof, compenserende rustdagen in de bouw, periodes van slecht weer of weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door DDC GROUP verhinderen.Dergelijke periodes moeten worden opgeteld bij de in de offerte (of bestelbon) aangekondigde installatietermijn.

 

Artikel 9. Interventie van derden en afwezigheid van verbondenheid met DDC GROUP

 • 1er. Als DDC GROUP tijdens de uitvoering van de werken op verzoek van of door toedoen van de Klant een technische expertise of een herstelling moet uitvoeren, zijn de daaraan verbonden kosten (onder meer installatie-, materiaal-, herstellings- en interventiekosten) volledig ten laste van de Klant.
 • 2. Als DDC GROUP voor de uitvoering van zijn diensten moet samenwerken met derden, kan die samenwerking op geen enkele wijze aanleiding geven tot een contractuele relatie of verbondenheid van welke aard ook met DDC GROUP.

 

Artikel 10. Oplevering van de werken

 • 1er. Het is de verantwoordelijkheid van DDC GROUP om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van de datum van voltooiing van de werken om diens verplichte aanwezigheid te garanderen.
 • 2. In geval van grote tekortkomingen in de uitvoering van de werken of van objectieve gebreken die door een specialist worden vastgesteld tijdens de afwerking, kan de Klant binnen de 7 kalenderdagen na die vaststelling (op straffe van uitsluiting) de genoemde werken weigeren.De Klant moet de redenen voor de weigering van de oplevering van de werken schriftelijk vastleggen.
  Hij moet bovendien een termijn voorstellen waarbinnen DDC GROUP verplicht is de door de specialist bepaalde herstellingen uit te voeren.
  Die interventie mag niet aan de Klant worden gefactureerd tenzij DDC GROUP objectief aantoont, in voorkomend geval aan de hand van een door een derde opgesteld deskundigenverslag, dat het de werken volgens de regels van de kunst heeft uitgevoerd.
  In ieder geval zal na de voltooiing van de betreffende werken een nieuwe opleveringsdatum moeten worden bepaald.

 

Artikel 11. Administratieve diensten

Voor zover deze diensten tussen de Klant en DDC GROUP zijn overeengekomen en beperkend in de offerte (of de bestelbon) zijn gespecificeerd, verbindt DDC GROUP zich ertoe om, in voorkomend geval als gevolmachtigde van de Klant, eventuele administratieve formaliteiten die rechtstreeks verband houden met de geleverde diensten op zich te nemen, voor zover die vooraf beperkend zijn opgesomd (bijvoorbeeld preventieve controle, opstelling van werkplannen, meldingen en vergunningen).

 

Artikel 12. Annulatie van de overeenkomst en schadevergoeding

 • 1er. Na de wettelijke annulatietermijn van 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de Klant het recht om een bevestigde bestelling te annuleren per aangetekende brief. Voor elke geannuleerde bestelling zal de Klant echter een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het verschuldigde bedrag voor de geannuleerde post(en), onverminderd de toekenning van eventuele bijkomende schadevergoedingen en interesten aan DDC GROUP.
 • 2. Als DDC GROUP, eveneens per aangetekende brief, de overeenkomst opzegt, kan de Klant, behoudens toepassing van artikel 15, alle betaalde voorschotten invorderen, voor zover die niet reeds gebruikt zijn voor de uitvoering van diensten door DDC GROUP.
 • 3. Als de Klant belangrijke informatie voor de uitvoering van de werken niet meedeelt aan DDC GROUP, mag DDC GROUP er binnen een termijn van 7 kalenderdagen na vaststelling daarvan per aangetekende brief van uitgaan dat de Klant eenzijdig de overeenkomst heeft opgezegd, wat aanleiding geeft tot de toepassing van §1 hierboven.

 

Artikel 13. Garantie, aansprakelijkheid en onderhoud

 • 1er. Als de Klant DDC GROUP het gebruik van een specifiek materiaal van een bepaalde herkomst of bepaald type of het gebruik van een bepaald uitvoeringsprocedé oplegt, is DDC GROUP ontheven van elke aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van de keuze van dat materiaal of procedé.
 • 2. De Klant moet alle voorzienbare problemen in verband met de werf meedelen, met name onmiddellijk tijdens het bezoek van de vertegenwoordiger van DDC GROUP, en in ieder geval binnen de 7 werkdagen voorafgaand aan de voorziene datum voor de start van de werken of van zodra hij kennisneemt van de informatie.DDC GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor complicaties, vertragingen en kosten veroorzaakt door situaties zoals (maar niet beperkt tot) de afwezigheid van de Klant of diens vertegenwoordiger op de werf. Een dergelijke situatie kan leiden tot een opschorting van de werken, maar ook tot de betaling van een schadevergoeding gelijk aan € 500,00 per dag exclusief btw.
 • 3. De Klant verbindt zich ertoe het product te gebruiken overeenkomstig de eventueel door de fabrikant verstrekte technische handleiding en de instructies die DDC GROUP geeft tijdens de installatie.De producten zijn onder garantie gedurende de door DDC GROUP aangegeven periode (eventueel in de offerte). In geval van garantie verbindt DDC GROUP zich ertoe op eigen kosten de defecte installatie of het defecte product te vervangen of te herstellen.
  De garantie dekt onderdelen, arbeid en verplaatsingskosten. De garantie omvat niet de levering van batterijen, die in rekening zullen worden gebracht bovenop het geldende tarief.
  Deze garantie is niet van toepassing wanneer het defect het gevolg is van een oorzaak die buiten de producten ligt, zoals bijvoorbeeld normale slijtage van het product, batterijen, zekeringen, lampen en buizen of een beschadiging veroorzaakt door de Klant of een derde partij, beschadiging door elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor het product en de installatie zijn ontworpen, beschadiging door vandalisme, inbraak of kwaad opzet, beschadiging door de invloed van externe natuurelementen zoals brand, overstroming, bliksem, beschadiging door nalatigheid, gebrek aan onderhoud of gebrekkig gebruik van de producten.
  Als de Klant of een derde zelf wijzigingen, herstellingen of onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een onderdeel, een product of de installatie zelf, vervalt de garantie automatisch van rechtswege, tenzij DDC Group voorafgaand schriftelijk toestemming verleent.
 • 4. DDC Group vestigt ook de aandacht van de Klant op het feit dat de technische en functionele kenmerken van de installatie een regelmatig onderhoud door gekwalificeerd personeel vereisen, in het kader van een optionele onderhoudsovereenkomst.
 • 5. DDC GROUP beveelt een regelmatig onderhoud en een jaarlijkse controle van het product door een specialist aan en beveelt aan om, in functie van de overeenkomst, een onderhoudsovereenkomst af te sluiten.

 

Artikel 14. Controle van de geleverde goederen

 • 1er. De Klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk te controleren op het moment van levering, zelfs in geval van gedeeltelijke leveringen, om hun kwantitatieve en kwalitatieve overeenstemming met de in de offerte (of bestelbon) voorziene goederen na te gaan.De Klant moet ook controleren of er zichtbare schade is door middel van een aandachtig en nauwgezet onderzoek.
 • 2. Als de geleverde goederen (of hun verpakking) kwalitatief of kwantitatief niet beantwoorden aan wat in de offerte is voorzien of als ze zichtbare tekenen van beschadiging vertonen, is de Klant verplicht de levering te weigeren of slechts te aanvaarden via een door DDC GROUP, zijn vertegenwoordiger of de vervoerder medeondertekend schriftelijk voorbehoud op de leveringsdocumenten.
  Bij afwezigheid van een weigering of een medeondertekend schriftelijk voorbehoud wordt de Klant geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard als zijnde kwalitatief en kwantitatief in overeenstemming met wat voorzien was en onbeschadigd.

 

Artikel 15.Onvoorzienbaarheden, onvoorziene gevallen en overmacht

 • 1er. In geval van overmacht of onvoorziene gevallen wordt DDC GROUP ontslagen van zijn verplichtingen zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook. Bovendien zal, gezien de aard van de door DDC GROUP geleverde diensten, geen elke omstandigheid die de uitvoering van de werken verhindert, waardoor de datum van de werken wordt uitgesteld, leiden tot een schadevergoeding aan de Klant. Gevallen van overmacht zijn onder meer, maar niet beperkt tot: ziekte die zware verzorging of ziekenhuisopname van de werfleider van DDC GROUP vereist, stroomuitval, staking in de openbare of transportsector, gezondheidscrisis, uitzonderlijke overheidsmaatregelen enz.DDC GROUP kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in onder meer, maar niet beperkt tot, de volgende gevallen: beschadiging van het materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van ongevallen van allerlei aard, schokken, overspanning, bliksem, overstroming, brand, ontploffing en in het algemeen van alle andere oorzaken dan de oorzaken die voortvloeien uit een normaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzing; verandering of onderbreking van de elektrische stroom, storing, nummerwissel of panne van de telefoonlijnen, interferenties en storingen van elektrische of radio-elektrische oorsprong.
 • 2.Als door omstandigheden buiten de wil van DDC GROUP om de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of duurder of moeilijker wordt, verbinden DDC GROUP en de Klant zich ertoe om binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf het optreden van de onvoorziene gebeurtenis te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden met het oog op het herstel van het evenwicht van de overeenkomst als dat verstoord is. Indien binnen voornoemde termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen beide partijen de contractuele relatie die hen bindt opzeggen zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook. De verleende diensten moeten worden betaald.

 

Artikel 16.Verbreking

 • Onverminderd het recht op schadevergoeding of op toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek (in het bijzonder artikel 12) mag DDC GROUP de contractuele relaties met de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  • één enkel verschuldigd bedrag is niet betaald na het verstrijken van een termijn van een maand na de uitgifte van de factuur;
  • de Klant overlijdt;
  • de Klant wordt handelingsonbekwaam verklaard;
  • de Klant wordt failliet verklaard / ontbonden; of
  • er wordt een insolventieprocedure opgestart voor de Klant.

 

Artikel 17. Nietigheid

 • 1er. Als een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt, heeft dat niet de nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van de andere clausules en de overeenkomst tot gevolg, tenzij de overeenkomst niet kan bestaan of voortbestaan zonder de betreffende clausule.
 • 2. Als een van deze clausules nietig wordt, maar de overeenkomst wel kan voortbestaan, verbinden de partijen zich ertoe een gelijkaardige clausule aan te nemen die de geest van de nietig verklaarde clausule eerbiedigt en het economisch evenwicht van de overeenkomst handhaaft.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • 1er.De relaties tussen DDC GROUP en de Klant vallen uitsluitend onder het Belgisch recht.
 • 2. Elk geschil, zonder uitzondering, met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst valt, ongeacht een eventuele pluraliteit van verweerders, onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van DDC GROUP.Niettemin komen de partijen overeen om, als het geschil bij een tweetalige rechtbank aanhangig wordt gemaakt, de procedure in het Frans voort te zetten overeenkomstig artikel 7 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Als dat niet mogelijk is, moet de zaak worden verwezen naar een Franstalige rechtbank van dezelfde rang.
 • 3. Elke vertaling van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Frans is louter ter informatie bedoeld. De Franse versie is doorslaggevend.

 

Artikel 19.Bijzonderheden met betrekking tot de activiteitensector

 • 1er. De Klant verbindt zich ertoe alle voorschriften na te leven die van toepassing zijn op de installatie en het gebruik van de door DDC GROUP geleverde producten. De Klant erkent in elk geval dat hij volledige informatie heeft ontvangen over de kenmerken van het product en de diensten die door DDC GROUP worden geleverd.
 • 2. DDC GROUP preciseert dat de goede werking van zijn installaties afhankelijk is van de strikte naleving van de aanbevelingen in verband met het product.

 

Artikel 19bis. Vidéos surveillance

 • 1er. De dienst vormt geen beveiligingsdienst of veiligheidsinterventie.
 • 2. De Klant moet zijn behoeften nauwkeurig bepalen ten aanzien van DDC GROUP. Hij moet met name samen met DDC GROUP zijn verplichtingen inzake beveiliging, indien van toepassing, en de te controleren perimeter bepalen.
 • 3. DDC Group kan de Klant adviseren, maar het is aan de Klant om de oplossing te kiezen die hem het geschiktst lijkt en om een reeks verplichtingen na te leven.De Klant moet zijn bewakingscamera’s aangeven (www.aangiftecamera.be).
  De Klant moet alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven, met name inzake voorafgaande informatie, het recht op toegang tot de opgenomen beelden en het recht om de beelden te laten wissen na de wettelijke bewaartermijn.
  De Klant moet nagaan of hij bewakingscamera’s mag installeren in zijn gebouwen en, indien de gebouwen geen eigendom zijn van de Klant, de toestemming van de eigenaar van de gebouwen verkrijgen.
  Bovendien verbindt de Klant zich ertoe de ruimte en elektrische voeding te voorzien die nodig zijn voor de installatie en werking van het product.
  De Klant verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om te zorgen dat de elektrische aansluitingen steeds normaal functioneren.
  De Klant verbindt zich ertoe het product of het materiaal te gebruiken overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
  De Klant verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om elke slechte werking van de bewakingscamera te voorkomen.
  De klant verbindt zich ertoe het materiaal te gebruiken in een geschikte omgeving en elke omgeving te vermijden met hoge of lage temperaturen, vocht, vuil, stof of elk ander element dat de goede werking van het materiaal kan beïnvloeden.
  De Klant verbindt zich ertoe niemand interventies van welke aard dan ook aan het door DDC GROUP geïnstalleerde materiaal te laten verrichten die niet door DDC GROUP is gemachtigd.
  De Klant moet aanwezig zijn tijdens de installatie aanwezig zijn en DDC Group vrije toegang verlenen tot het materiaal en de lokalen.
 • 4. De installatie en instelling van het materiaal wordt uitgevoerd door DDC Group volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in de overeenkomst.
 • 5. DDC Group geeft een garantie van 5 jaar op de producten en installatie vanaf de voltooiing van de installatie.
  DDC Group verbindt zich ertoe op eigen kosten de defecte installatie of het defecte product te vervangen of te herstellen. De garantie dekt onderdelen, arbeid en verplaatsingskosten.De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor schade die het gevolg is van een defect of storing van het elektriciteitsnet, het telefoonnet of de computernetwerken voor internettoegang, en voor alle externe elementen van het product.
 • 6. DDC Group is niet verantwoordelijk voor de naleving door de Klant van de wettelijke bepalingen, met name op het gebied van aangifte en melding.

 

Artikel 19ter. Alarmsysteem

 • 1er. Voorafgaand aan de ondertekening van de Offerte erkent de Klant door DDC Group nuttig te zijn geadviseerd over de mogelijkheden om zijn lokalen te beschermen, rekening houdend met hun configuratie op de datum van de overeenkomst en de door DDC Group uitgevoerde risicoanalyse.De Klant erkent ook van DDC Group alle informatie te hebben ontvangen over de kenmerken van het alarmsysteem dat in de installatie kan worden gebruikt.
  Op basis van dat advies en die informatie heeft de Klant ingestemd met de installatie van een systeem dat voldoet aan alle gedane aanbevelingen.
  Bij de installatie zal een standaard gebruikshandleiding worden overhandigd.
 • 2. De Klant erkent dat de goede werking van de installatie afhankelijk is van de strikte naleving van de hieronder opgesomde verplichtingen.De Klant verbindt zich ertoe DDC Group vrije toegang te verlenen tot de lokalen en het de nodige elektrische stromen ter beschikking te stellen voor de inbedrijfstelling.
  De Klant moet de telefoonlijn ter beschikking stellen aan DDC Group op het moment van installatie. De eventuele levering van een ADSL-hoofdfilter of extra telefoonaansluitingen, of andere latere interventies, ongeacht de volgorde, zijn mogelijk tegen een meerprijs.
  De Klant verbindt zich er ook toe de apparatuur van het alarmsysteem enkel te gebruiken in de normale omstandigheden die door DDC Group zijn gespecificeerd en, in het algemeen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.
  De Klant moet ook de goede werking van zijn alarmsysteem controleren en draagt de kosten die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de installatie in het algemeen en in het bijzonder uit het niet naleven van de toepasselijke wetgeving.
  De Klant moet het product of het materiaal gebruiken in omstandigheden die in overeenstemming zijn met het gebruik ervan en regelmatig de goede werking ervan te controleren.
  De Klant moet het product of materiaal uitwendig schoonhouden, zonder schadelijke schoonmaakmiddelen te gebruiken (water, oplosmiddelen enz.).
  De Klant moet alle nodige maatregelen nemen, omwille van het risico dat het systeem onverwacht in werking treedt, om elke storende aanwezigheid (bijvoorbeeld van dieren) in het veld van de detectieapparatuur te vermijden en elke persoon die bevoegd is om de lokalen te betreden op de hoogte brengen van de aanwezigheid van het systeem en van de manieren waarop het kan worden in- en uitgeschakeld.
  De Klant moet aanwezig zijn of iemand machtigen om aanwezig te zijn op het met DDC Group overeengekomen moment.
  De Klant moet DDC Group verwittigen van iedere onmogelijkheid door zijn toedoen. Elke niet-naleving door de Klant van een van zijn verplichtingen ontslaat DDC Group van elke garantie en aansprakelijkheid.
 • 3. Sinds 1 september 2009 en krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2007 is de gebruiker van een alarmsysteem verplicht het te registreren via de nieuwe website van het meldpunt alarmsystemen.Het meldpunt alarmsystemen is een databank beheerd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin de Klant gegevens met betrekking tot de hoofdgebruiker van het systeem moet invoeren, alsook de telefoonnummers van de personen die toegang hebben tot de lokalen en die het systeem kunnen bedienen in geval van alarm tijdens de afwezigheid van de Klant. Die gegevens zullen toegankelijk zijn voor alle politiezones, zodat zij contact kunnen opnemen met de Klant en onnodige verplaatsingen kunnen vermijden bij een vals alarm.
  Die aangifte moet worden gedaan via de website Police-On-Web https://www.politie.be/nl/police-on-web of een andere hyperlink die de vermelde link vervangt.
  Een gebruiker van een alarmsysteem dat niet op een telebewakingscentrale is aangesloten, moet zijn alarmsysteem zelf registreren. Een gebruiker van een alarmsysteem dat is aangesloten op een telebewakingscentrale hoeft niets te doen, want de telebewakingscentrale moet de alarmsystemen van zijn klanten registreren. De aangifte moet gebeuren binnen de 10 dagen na de inbedrijfstelling van het alarmsysteem, binnen de 10 dagen na een wijziging van een van de verplichte gegevens en binnen de 10 dagen na de buitenbedrijfstelling van het alarmsysteem.
  Een Klant met een alarmsysteem dat niet is aangesloten op een telebewakingscentrale verbindt zich ertoe zijn alarmsysteem aan te geven overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 april 2007.
 • 4. DDC Group verbindt zich ertoe de Diensten uit te voeren in overeenstemming met de Overeenkomst. DDC Group verstrekt de Klant alle nodige instructies voor de werking en het onderhoud van het product of het materiaal.
 • 5. DDC Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan overmacht of aan een oorzaak waarover het geen controle heeft.DDC Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan transmissiesystemen, een gebrek aan efficiëntie van de door de Klant gegeven instructies, met name de niet-naleving van wettelijke prerogatieven, of de inefficiëntie van de interventies van de Federale Politie, openbare diensten en/of contactpersonen.
  De installatie is uitgevoerd in functie van de topografische configuratie van de lokalen, hun inhoud en hun inrichting op het moment dat de offerte of de bestelbon werd aanvaard.
  Elke wijziging van die gegevens kan de detectie-eigenschappen van het systeem wijzigen of beïnvloeden; in dat geval kan DDC Group niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming van het systeem, tenzij de wijziging behoorlijk werd gemeld opdat DDC Group de nodige aanpassingen kon doen.
  DDC Group kan niet aansprakelijk worden gesteld, met betrekking tot de Klant of elke natuurlijke of rechtspersoon die in diens rechten wordt gesteld, voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit onder meer, maar niet beperkt tot, de volgende gebeurtenissen die worden beschouwd als zijnde een onvoorzien geval of een geval van overmacht: beschadiging van het materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van ongevallen van allerlei aard, schokken, overspanning, bliksem, overstroming, brand, ontploffing en in het algemeen van alle andere oorzaken dan de oorzaken die voortvloeien uit een normaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzing; verandering of onderbreking van de elektrische stroom, storing, nummerwissel of panne van de telefoonlijnen, interferenties en storingen van elektrische of radio-elektrische oorsprong.
 • 6. De Klant verbindt zich ertoe het alarmsysteem te gebruiken overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte technische handleiding en de instructies die DDC Group geeft tijdens de installatie.DDC Group geeft een garantie van 2 jaar op de producten en installatie vanaf de voltooiing van de installatie.
  DDC GROUP verbindt zich ertoe op eigen kosten de defecte installatie of het defecte product te vervangen of te herstellen. De garantie dekt onderdelen, arbeid en verplaatsingskosten. De garantie omvat niet de levering van batterijen, die in rekening zullen worden gebracht bovenop het geldende tarief.
  Deze garantie is niet van toepassing wanneer het defect te wijten is aan een oorzaak die buiten de producten ligt. Defecten die het gevolg zijn van een externe oorzaak zijn bijvoorbeeld:
  normale slijtage van het product, met name van batterijen, zekeringen, lampen en buizen; beschadiging veroorzaakt door de Klant of een derde partij; beschadiging door elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor het product en de installatie zijn ontworpen; beschadiging door vandalisme, inbraak of kwaad opzet; beschadiging door de invloed van externe natuurelementen zoals brand, overstroming, bliksem enz. beschadiging door nalatigheid, gebrek aan onderhoud of gebrekkig gebruik van de producten.
  Als de Klant of een derde zelf wijzigingen, herstellingen of onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een onderdeel, een product of de installatie zelf, vervalt de garantie automatisch van rechtswege, tenzij DDC Group voorafgaand schriftelijk toestemming verleent.
  DDC Group vestigt ook de aandacht van de Klant op het feit dat de technische en functionele kenmerken van de installatie een regelmatig onderhoud door gekwalificeerd personeel vereisen, in het kader van een optionele onderhoudsovereenkomst.
 • 7. Regelmatig onderhoud en een jaarlijkse controle van het alarmsysteem zijn aanbevolen. DDC Group raadt de Klant aan een onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor de producten, omdat het belangrijk is ze in perfecte staat te houden.
  DDC Group kan zorgen voor het jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem. De diensten omvatten arbeid, verplaatsingen, permanentie en de kosten van eventuele interventies tussen twee onderhoudsmomenten gedurende een jaar, op voorwaarde dat de oorzaak van de interventie toe te schrijven is aan het systeem of de werking ervan.

 

Artikel 19quater.Brandalarm

 • 1er. Voor brandalarmen zal DDC GROUP de Klant adviseren over het type melder dat moet worden gebruikt in functie van de specifieke behoeften en situatie van de Klant. De installatie door DDC GROUP wordt uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, met inachtneming van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de EN54- en NBN 21-100-normen, en uitsluitend met BOSEC-gecertificeerd materiaal. De producten detecteren geen methaangas, koolstofmonoxide en LPG.
 • 2. De Klant erkent dat hij ervan op de hoogte is gebracht dat de melders moeten voldoen aan de geldende wetgeving inzake branddetectie:
  • Vlaanderen: Rookmelders moeten van het ‘optische’ type zijn en gecertificeerd zijn conform de NBN EN 14604-norm door een erkende certificeringsinstantie zoals de ANPI.
  • Brussel: De melder moet worden uitgerust met een batterij met een levensduur van meer dan 5 jaar (d.w.z. een lithium- of alkaline plus-batterij). Er mag worden gekozen voor een bekabeld alarm dat aangesloten is op een 230 voltnetwerk, maar er moet een noodbatterij voorzien worden om eventuele stroomonderbrekingen op te vangen. De rookmelder moet van het ‘optische’ type zijn en gecertificeerd zijn door een erkende instantie.
  • Wallonië: De rookmelder moet optisch zijn en voldoen aan de NBN EN 14604-norm. Het aantal rookmelders hangt af van het type huis. Als de Klant volgens de richtlijnen minstens 4 rookmelders moet installeren, moet een centraal detectiesysteem de rookmelders verbinden.
 • 3. De Klant erkent dat de goede werking van de installatie afhankelijk is van de strikte naleving van de hieronder opgesomde verplichtingen.De Klant verbindt zich ertoe DDC Group vrije toegang te verlenen tot de lokalen en het de nodige elektrische stromen ter beschikking te stellen voor de inbedrijfstelling.
  De Klant verbindt zich ertoe de basisnormen na te leven die de federale regering heeft uitgevaardigd met betrekking tot de preventie van brand en explosies bij het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen.
  De Klant verbindt zich ertoe de kosten te dragen die voortvloeien uit de niet-naleving van de toepasselijke wetgeving.
  De Klant verbindt zich ertoe de rookmelders te gebruiken in omstandigheden die in overeenstemming zijn met het gebruik ervan en regelmatig de goede werking ervan te controleren.
  De Klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn of iemand te machtigen om aanwezig te zijn op het met DDC GROUP overeengekomen moment.
  De Klant verbindt zich ertoe DDC GROUP te verwittigen van iedere onmogelijkheid door zijn toedoen.
 • 4. De rookmelders hebben een levensduur. De Klant wordt geadviseerd de rookmelders om de 5 jaar te vervangen.De Klant verbindt zich ertoe de rookmelder/branddetector na de installatie door DDC GROUP als volgt te onderhouden:
  • regelmatig de rookmelder testen (de meeste rookmelders hebben daarvoor een testknop);
  • de batterijen vervangen zodra nodig;
  • de rookmelder regelmatig afstoffen;
  • de batterij enkel verwijderen om ze te vervangen (bij sommige rookmelders is het zelfs niet mogelijk de batterij, die vaak een levensduur van 10 jaar heeft, te vervangen);
  • de goede werking van de rookmelder niet verstoren.
 • 5. DDC GROUP geeft enkel advies, de uiteindelijke beslissing en de naleving van de toepasselijke wetten en richtlijnen blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.DDC GROUP is niet aansprakelijk als de Klant de basisnormen die de federale regering heeft uitgevaardigd met betrekking tot de preventie van brand niet naleeft, inclusief aankoop en gebruik door de Klant van een niet-conforme rookmelder.
  DDC Group kan niet aansprakelijk worden gesteld, met betrekking tot de Klant of elke natuurlijke of rechtspersoon die in diens rechten wordt gesteld, voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit gebeurtenissen die worden beschouwd als zijnde een onvoorzien geval of een geval van overmacht.
 • 6. Regelmatig onderhoud en een jaarlijkse controle van de melders zijn aanbevolen. DDC Group raadt de Klant aan een onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor de producten, omdat het belangrijk is ze in perfecte staat te houden.
  DDC Group kan zorgen voor het jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem. De diensten omvatten arbeid, verplaatsingen, permanentie en de kosten van eventuele interventies tussen twee onderhoudsmomenten gedurende een jaar, op voorwaarde dat de oorzaak van de interventie toe te schrijven is aan het systeem of de werking ervan.

 

Artikel 19quinquies. Elektriciteit

 • 1er. Voor elektriciteitssystemen zal DDC GROUP de Klant adviseren over het type product dat moet worden gebruikt in functie van de specifieke behoeften en situatie van de Klant. De installatie door DDC GROUP wordt uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, met inachtneming van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en alle toepasselijke normen.
 • 2. De Klant erkent dat de goede werking van de installatie afhankelijk is van de strikte naleving van de door DDC GROUP opgelegde verplichtingen.De Klant verbindt zich ertoe DDC Group vrije toegang te verlenen tot de lokalen en het de nodige elektrische stromen en elke andere nodige energiebron ter beschikking te stellen voor de inbedrijfstelling.
  De Klant verbindt zich ertoe de kosten te dragen die voortvloeien uit de niet-naleving van de toepasselijke wetgeving.
  De Klant verbindt zich ertoe het elektriciteitssysteem te gebruiken in omstandigheden die in overeenstemming zijn met het gebruik ervan en regelmatig de goede werking ervan te controleren.
  De Klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn of iemand te machtigen om aanwezig te zijn op het met DDC GROUP overeengekomen moment.
  De Klant verbindt zich ertoe DDC GROUP te verwittigen van iedere onmogelijkheid door zijn toedoen.
 • 3. DDC GROUP geeft enkel advies, de uiteindelijke beslissing en de naleving van de toepasselijke wetten en richtlijnen blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.DDC GROUP is niet aansprakelijk als de Klant de toepasselijke basisnormen ter zake niet naleeft.
  DDC Group kan niet aansprakelijk worden gesteld, met betrekking tot de Klant of elke natuurlijke of rechtspersoon die in diens rechten wordt gesteld, voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit gebeurtenissen die worden beschouwd als zijnde een onvoorzien geval of een geval van overmacht.
  DDC Group kan niet aansprakelijk worden gesteld, met betrekking tot de Klant of elke natuurlijke of rechtspersoon die in diens rechten wordt gesteld, voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Klant voor of na de installatie met het product heeft geknoeid.
 • 4. Regelmatig onderhoud en een jaarlijkse controle van de installatie zijn aanbevolen. DDC Group raadt de Klant aan een onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor de producten, omdat het belangrijk is ze in perfecte staat te houden.
  DDC Group kan zorgen voor het jaarlijks onderhoud van het elektriciteitssysteem. De diensten omvatten arbeid, verplaatsingen, permanentie en de kosten van eventuele interventies tussen twee onderhoudsmomenten gedurende een termijn bepaald door DDC GROUP, op voorwaarde dat de oorzaak van de interventie toe te schrijven is aan het systeem of de werking ervan.

 

Artikel 20.Persoonsgegevens

 • 1er. De door DDC Group verzamelde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand en hoofdzakelijk gebruikt voor het goede beheer van de relatie met de Klant en de uitvoering van het contract.
 • 2. De verzamelde persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de in de vorige alinea beschreven doeleinden. De termijnen kunnen variëren in functie van de aard van de betrokken gegevens en de verrichte verwerkingen.
  De verzamelde informatie kan worden meegedeeld aan derden die contractueel verbonden zijn met DDC Group voor de uitvoering van taken in onderaanneming die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat daarvoor toestemming van de Klant nodig is.Er wordt gespecificeerd dat derden, in het kader van de uitvoering van hun diensten, slechts een beperkte toegang hebben tot de gegevens en contractueel verplicht zijn die te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Behalve in de bovengenoemde gevallen verbindt DDC Group zich ertoe de gegevens niet te verkopen, te verhuren, over te dragen of er toegang toe te verlenen aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de Klant, tenzij het daartoe verplicht is omwille van een gegronde reden.
 • 3. Overeenkomstig de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen hebben natuurlijke personen het recht om hun gegevens in te zien, ze te laten rectificeren, ze te laten overdragen, ze te laten wissen of de verwerking ervan te beperken. Ze kunnen ook, om gegronde redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Ze kunnen, onder voorbehoud van de overlegging van een geldig identiteitsbewijs, hun rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het door DDC GROUP opgegeven adres.
  Voor bijkomende informatie of klachten kan de Klant contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).